Istorija Spausdinti El. paštas

Rokiškio rajono VVG istorijos akcentai ir misija

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės MISIJA
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė – tai savanorišku darbu savo veiklą grindžianti organizacija, vienijanti visuomenines organizacijas, savivaldos institucijas ir verslo struktūras. VVG siekia gerinti gyvenimo kokybę kaime – kurti patrauklią kaimo aplinką, skatinti vietos gyventojų socialinį ekonominį aktyvumą ir stiprinti bendruomeniškumą.

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG), susikūrė 2007 m. vasario mėnesį. Impulsas jai atsirasti buvo 2007 m. sausio 25 d. Rokiškyje įvykęs susitikimas su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos bei VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondo atstovais, kuriame akcentuota Kaimo plėtros proceso LEADER programa bei jos teikiamos galimybės. Susibūrę steigėjai – Birutė Bagdonienė, Gintaras Styra ir Kristina Stonikaitė – pasirašė Rokiškio rajono vietos veiklos grupės steigimo sutartį.

Steigiamasis Rokiškio r. VVG susirinkimas įvyko 2007 m. vasario 7 d. Rokiškio r. VVG juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m. balandžio 3 d. Rokiškio r. vietos veiklos grupė buvo suformuota, taikant esminius LEADER metodo reikalavimus bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, skaidrumo, partnerystės.

2008 m. balandžio 4 d. Rokiškio r. VVG pateikė paraišką ir sulaukė finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“.

2009 m. kovo 6 d. Rokiškio r. VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Biržų rajono vietos veiklos grupe.

2009 m. gegužės 5 d. vykusiame visuotiniame rinkiminiame VVG narių susirinkime buvo patvirtinta nauja įstatų redakcija.

2009 m. valdyba pabaigė rengti Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Ji buvo pristatyta Rokiškio rajono kaimiškose seniūnijose, o liepos 17 d. Rokiškyje surengta Rokiškio rajono vietos veiklos grupės parengtos strategijos pristatymo konferencija.

2009 m. birželio 30 d. Rokiškio r. VVG tapo Lietuvos kaimo tinklo nare.

2009 m. gruodžio 17 d. Rokiškio r. VVG tapo vietos veiklos grupių tinklo nare.

2010 m. birželio 7 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašyta Strategijos įgyvendinimo sutartis. Pagal ją Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti skirta 8 mln. 980 tūkst. Lt, iš jų 7 mln. 480 tūkst. Lt vietos projektams finansuoti. Įsipareigota, kad VVG įgyvendins rajone ne mažiau, kaip 41 vietos projektą.

2010 m. pradėtas formuoti biuras. Nuo vasario 9 d. finansininku/projektų vadybininku dirba Valentinas Morkūnas, nuo balandžio 2 d. konsultante/projektų vadybininke – Dovilė Pučinskinskienė, nuo lapkričio 3 d. projekto vadove – Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė.

2010 m. rugpjūčio mėnesį startavo Rokiškio r. VVG interneto svetainė.

2010 m. rugsėjo 25 d. surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Jungtis - sėliai“. Konferencija finansuota iš Lietuvos kaimo tinklo programos. Per konferenciją buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp asociacijos „Kaimo partnerystė Sėlija“ (Aknystė, Latvijos Respublika), Biržų rajono, Kupiškio rajono, Rokiškio rajono, Utenos regiono, Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupių. Sutartimi įsipareigota per kaimo plėtros projektus populiarinti sėliškos patirties tradiciją, stiprinti ryšius su etnokultūrinėmis organizacijomis ir mokslininkais, kurie tyrinėja šią sritį, globoti kaimo kraštovaizdžio unikalumą; skatinti projektus, susijusius su senaisiais amatais, kulinariniu paveldu, papročiais ir švenčių tradicijomis.

Rokiškio ir Biržų rajonų vietos veiklos grupių inicijuoti šiaurės rytų Lietuvos vietos veiklos grupių reguliarūs pasitarimai (vyksta kas pusę metų) 2010 m. lapkričio 3 d. buvo įforminti oficialiu bendradarbiavimo susitarimu tarp 11 vietos veiklos grupių: Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Utenos, Panevėžio, Ignalinos, Anykščių, Molėtų, Zarasų, Švenčionių. Susitarimu patvirtinama, kad vietos veiklos grupės susitarė bendradarbiauti, skleisti ir dalintis gerąja Leader metodo patirtimi, rengti bendrus renginius.

2010 m. lapkričio 9 d. su NMA pasirašyta paramos sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Pagal sutartį Rokiškio r. VVG skirta 300 tūkst. Lt.

2010 m. lapkričio 26 d. surengtas Rokiškio r. VVG visuotinis susirinkimas – konferencija, kurios pagrindinės temos - pasirengimas projektų teikimui pagal Rokiškio r. kaimo vietovių plėtros strategiją bei mokymų programos pristatymas.

2010 m. gruodžio 28 d. pašauktas pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Per I kvietimą buvo pateiktos 32 vietos projektų paraiškos.

2011 m. gegužės 20 d. surengta konferencija „Pirmieji Strategijos įgyvendinimo žingsniai“.

2011 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetu. Sutarties tikslas plėtoti socialinę partnerystę, siekiant integruoti teorines mokslo žinas ir realią praktinę veiklą.

2011-12-16 Gruodžio 16 dieną surengtoje konferencijoje – visuotiniame susirinkime „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rodiklių analizė (po I-ojo kvietimo)“

2012-01-24 VVG vienija 108 nariai.

2012 01 19-22 dienomis Pasvalio rajone, Žaliosios girios Margių vienkiemyje Pasvalio VVG sukvietė Rokiškio Pavalio ir Biržų VVG bendro projekto „Teritorinio bendradarbivimo projekto“ idėjai generuoti

2012-03 Užmegzti kontaktai su Bulgarija. Bulgarų vizitas Rokiškyje.

2012-05-16 Baigiamasis projekto „Gyventojų struktūros ir socialiniai- ekonominiai veiklos pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje" renginys Sartakampyje.

2012-04-27 vyko konferencija - visuotinis narių susirinkimas „Strategijos įgyvendinimo antrojo etapo iššūkiai".

2012-05-17 Vykdant teritorinio bandradarbiavimo projektą, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Rokiškio, Pasvalio ir Biržų VVG.

2012-07 Pirmasis darbo grupės susitikimas su partneriais „Ludzos rajono partnerystė“, ruošiantis rašyti projektą „Atrasta istorija“. Rokiškio r. VVG į projektą įdeda 116 tūkst. Lt iš teritorinio tarptautinio bendradarbiavimo krepšelio. Partneriai iš Ludzos taip pat prisideda panašiu įnašu.

2012-08 VVG nariai Vytautas Saulis bei Valerijus Rancevas kartu su pedagogų ir rajono savivaldybės atstovų komanda pasirašė Rokiškio ir Provadijos savivaldybių bendradarbiavimo ketinimų protokolas Bulgarijoje.

2012-08-28 09-28 vyko II kvietimas teikti paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Iš viso gautos 12 paraiškų.

2012 metais „Žemdirbių šventėje“ VVG pagerbia ūkininkus, kurie kaskart atsiliepia į kaimo nevyriausybininkų pagalbos prašymus. Šie apdovanojimai tampa tradicinias.

2012 rudenį renkami geriausi projektai. Nominacijos: „Nauja tradicija/įvykis vietovėje“; „Bendruomenė, įtraukusi daugiausia gyventojų į projekto veiklas (proc. nuo gyventojų skaičiaus)“; „Bendruomenė, sutelkusi didžiausią projekto savanorių komandą (dirbusią prie projekto veiklų)“; „Ryškiausia nevyriausybinė organizaciją“ renka www.rokiskiovvg.lt puslapio lankytojai.

2012-12-14 vyko konferencija/visuotinis narių susirinkimas „VVG sėkmė – LEADER metodo krypties priemonės ir kitos patirtys“. Dalyvavo partneriai ir bičiuliai iš Aknystės (Kaimo partnerystės „Sėlija“ delegacijos vadovė Skaidritė Medvecka) ir Ludzos (Ludzos rajono partnerystės delegacijos vadovė Sandra Palma).

2013-02-16 Valstybės atkūrimo dieną meras Vytautas Vilys apdovanojo VVG narius: Čivylių kaimo bendruomenės pirmininkę Daivą Gaižiuvienę, Panemunėlio miestelio bendruomenės pirmininkę Viliją Skipskienę, Aleknų kaimo bendruomenės pirmininkę Laurą Viduolytę - Pupelienę.

2013 04 vyko trečiasis kvietimas teikti paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Iš viso pateikta 17 projektų.

2013-04-05 vyko konferencija/ visuotinis ataskaitinis - rinkiminis narių susirinkimas „Darbų pusiaukelė: patirtis, įgūdžiai ir naujos galimybės".

2013 rugsėjį patvirtintas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Latvijos „Ludzos rajono partnerystės“ tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atrasta istorija“; pasirašytas sutarties keitimas, išsamiai aptartos naujos projekto veiklos, rodikliai.

2013 m. spalį 12 vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų patirties semtis važiavo į tarptautinę kelionę po Vokietiją ir Prancūziją.

2013 spalio 24-25 dienomis Rokiškio rajono VVG 25 žmonių komanda dalyvavo pirmajame „Atrastos istorijos“ renginyje - dviejų dienų konferencijoje (amatų dirbtuvėse) Ludzoje (Latvijos Respublika).

2013 spalį "Žemdirbių šventėje" VVG tradiciškai pagerbė ūkininkus - bendruomenių pagalbininkus.

2013 spalį vyko ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Surinktos 11 paraiškų.

2013-12-13 Tarptautinėje konferencijoje - visuotiniame narių susirinkime „Smulkūs amatai ir paslaugos - sprendimas kaimo nedarbo problemai" dalyvavo draugai iš Estijos ir Latvijos vietos veiklos grupių.

2013-12-13 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Rokiškio rajono ir Pandivere (Estija) vietos veiklos grupių. Bendru jungiamuoju tašku ateities projektams įgyvendinti tapo Struvės geodezinis punktas Gireišiuose (Panemunėlio seniūnija).

2014 m. sausis. Startuoja teritorinio projekto pagrindinis produktas - internetinis informacinis portalas apie ekonomines veiklas Rokiškio, Biržų, Pasvalio kaimiškose teritorijose www.sukįkaimą.lt. Į projektą kaip partneriai įtraukti kaimo bibliotekininkai, seniūnijų atstovai ir kaimo bendruomenių lyderiai.

2014 m. vasaris. Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo, kurio nare yra Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, visuotiniame susirinkime išrinkta nauja vadovybė. Valdybos nare nuo Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių tapo Rokiškio rajono VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

2014-02-16 Rokiškio rajono mero Vytauto Vilio padėkos raštais apdovanotos dvi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narės - Dovilė Pučinskienė ir Audronė Baltuškaitė.

2014-03-11 TV3 projekte „Lietuvos garbė 2014" apdovanota Antanšės bendruomenės centro pirmininkė, bibliotekininkė Ritė Gernienė už tai, kad savo namuose 10 metų saugojo biblioteką.

2014 m. balandis. 15 Rokiškio VVG narių drauge su kolegomis iš kitų šalies vietos veiklos grupių dalykinėje kelionėje Kroatijoje sėmesi patirties iš vietinių veiklos grupių.

2014-04-25 vyko konferencija - visuotinis ataskaitinis susirinkimas "VVG strategijos kaimui". Konferencijoje aptartos naujo laikotarpio gairės, o visuotiniame susirinkime už išskirtinį indėlį ir pastangas vystant Rokiškio VVG veiklą, garbės nario vardas suteiktas Gintarui Styrai.

2014 birželį vyko penktasis kvietimas teikti paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Surinktos 4 paraiškos.

2014-12-13 vyko tarptautinė konferencija – visuotinis narių susirinkimas „Leader programa verslui ir jaunimui“. Jos metu bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Belovežo girios vietos veiklos grupe, atstovaujama pirmininko Eugeniaus Kowalski ir Ispanijos Montano de Riano vietos veiklos grupe, atstovaujama vicepirmininko Eduardo Konteno. 

2015-03-13 vykusiame visuotiniame ataskaitiniame rinkiminime narių susirinkime dviejų metų kadencijai perrinkta Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė.

2015-05-29 bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su ADRI Valladolid Norte vietos veiklos grupe, atstovaujama pirmininko Jose Andres Garsia Moro.

2015-05-15 Baigėsi tarptautinio bendradarbiavimo projektas su latviais akronimu "Atrasta istorija"

* * *

2013 balandžio 5 d. visuotiniame susirinkime suformuota penktoji nuo VVG veiklos pradžios valdyba. VVG valdyboje 20 narių. Valdybos sudėtis atitinka LEADER metodo keliamus reikalavimus.

VVG pirmininkai

2007 -2008 m. Genovaitė Kažemėkienė

2008 – 2011 m. Valentinas Šedys

Nuo 2011 m. Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė

VVG valdybos pirmininkai

2007 – 2009 m. Vytautas Vilys

2009 - 2011 m. Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė

2011 - 2013 m. Vidmantas Kanopa

2013 m. 01-04 Albinas Urbonas

2013 - 2015 m. Vytautas Vilys

* * *

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis